• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > Ks3imyc > บุคคลสังคมและการศึกษาด้านสุขภาพใน Key Stage 3

บุคคลสังคมและการศึกษาด้านสุขภาพใน Key Stage 3

PSHE หรือวิชาด้านสังคมเป็นวิชาที่สำคัญสำหรับเด็กนักเรียน หัวข้อของการเรียนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่ในชีวิตประจำวัน การจัดการ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า อาทิเช่นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือในภาวะคับขัน นักเรียนต้องเรียนสิ่งสำคัญอื่นๆอีกเช่น การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อตอบสนองทั้งในสังคมในโรงเรียนและสังคมข้างนอก สิ่งสำคัญด้านการเลือกอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตในอนาคตของพวกเขา หลักสูตรการเรียน PSHE จะมีการแบ่งกลุ่มเรียนเรื่องการทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมอื่นๆ และฝึกทักษะการเป็นผู้นำ