• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > การสนับสนุนนักศึกษา > Higher Education and Careers

Higher Education and Careers

ครูแนะแนวจะทำการแนะนำด้านอาชีพและวางแผนสำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยให้นักเรียนเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดและสาขาหรือคณะที่นักเรียนมีความถนัด โดยที่นักเรียน Key Stage 4 จะตั้งเป้าหมายและมีวางแผนสำหรับอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ ครูแนะแนวจะคอยให้คำปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสม