• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > ชีวิตในโรงเรียน > ทัศนศึกษา

ทัศนศึกษา

นักเรียนของเซนต์สตีเฟ่นส์เขาใหญ่ จะได้ร่วมทัศนศึกษาในสถานที่ต่าง ๆ ทุกปี

คณะครูภาคภาษาไทยจะจัดทัศนศึกษาไปยังสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

คณะครูพละศึกษาจัดการแข่งขัน FOBISIA ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ร่วมกับคณะนักเรียนสาขากรุงเทพฯ

นักเรียนระดับประถมศึกษา จะเข้าร่วมทัศนศึกษาแบบค้างคืนในแต่ละปีการศึกษา

การทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการเรียนในหลักสูตร ตัวอย่างเช่น

กาญจนบุรี - วิชาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์และภาษไทย

การเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ - วิชาวิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์

พิพิธภัณฑ์ยา - วิชาวิทยาศาสตร์

อุทยานแห่งชาติพิมาย - ภาษาไทยและประวัติศาสตร์

เมืองนครราชสีมา - IPC

โรงงานช็อกโกแลต - IPC

รวมถึงการเข้าร่วมแข่งกันกับ FOBISIA ด้วยเช่นกัน