• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > การสนับสนุนนักศึกษา > สนับสนุนการเรียนรู้

สนับสนุนการเรียนรู้

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ พวกเราสนับสนุนนักเรียนในทุกด้านการศึกษา สังคมและการ พัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งนักเรียนของเราทำได้ดีในห้องเรียน ถ้านักเรียนต้องการความช่วยเหลือพิเศษด้านไหนทางโรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทั้งเด็กนักเรียนและครอบครัว 

โรงเรียนต้องมั่นใจว่าเด็กนักเรียนจะได้รับการแก้ปัญหาที่ตรงจุดเพื่อพัฒนาได้ถูกต้อง โรงเรียนจะมีการ พูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อให้มั่นใจว่าเข้าใจตรงกันเพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จและเติบโตขึ้นมา อย่างมีความสุขและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในอนาคต