• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > นอกหลักสูตร > กิจกรรมหลังเลิกเรียน

กิจกรรมหลังเลิกเรียน

กิจกรรมหลังเลิกเรียนสำหรับนักเรียนมัธยม จะเริ่มตั้งแต่เวลา 15.20 – 16.20 น. นำกิจกรรมโดยครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนฯ  เป็นกิจกรรมใหม่ ๆ และน่าสนใจสำหรับเด็ก กิจกรรมเหล่านี้ประกอบไปด้วย ฟุตบอล ปิงปอง เกมส์ การประดิษฐ์เครื่องประดับ กิจกรรมในห้องสมุด ซึ่งเป็นกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน