• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > นอกหลักสูตร > กีฬา

กีฬา

ที่เซนต์สตีเฟ่นส์ มีการเรียนวิชาพละศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อีกทั้งนักเรียนยังมีการเรียนกีฬาที่หลากหลาย

การแข่งขันบาสเก็ตบอล  ฟุตบอลและวอลเล่ย์บอล

FOBISIA

กีฬาภายในโรงเรียน

โรงเรียนมีการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างสังคมและเพื่อความสนุกสนาน นักเรียนจะได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับโรงเรียนนานาชาติที่อื่นๆ เช่น FOBISIA

ตลอดปีการศึกษา  นักเรียนต้องเรียนหลักสูตรพละศึกษา นักเรียนจะฝึกซ้อมในห้องเรียนสำหรับ 3 ส่วนที่สำคัญตามการแข่งขันของแต่ละประเภท การกีฬาและว่ายน้ำ นักเรียนจะได้เรียนทักษะต่างๆของวิชาและสามารถแสดงให้กับเพื่อนๆ ผู้ปกครองและอาจารย์ได้

โรงเรียนยังมีการแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆเพื่อให้การเรียนเกี่ยวข้องกับการเรียนวิชา PSHE เพื่อสร้างการทำงานร่วมกันและสร้างความเป็นผู้นำ หลังเลิกเรียน นักเรียนจะมีกิจกรรมหลังเลิกเรียนโดยมีครูผู้สอนมาสอนเพิ่ม เช่น บาสเก็ตบอล ฟุตบอล วอลเล่ย์บอลและ ว่ายน้ำ

นอกจากนี้นักเรียนยังมีการเรียนด้านอื่นๆเช่น รักบี้หรือแบดมินตัน ซึ่งโรงเรียนมีโอกาสได้จัดการแข่งขันกับโรงเรียนอื่นตลอดปีการศึกษา