• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > ประถมศึกษา > Key Stage 2

Key Stage 2

ที่เซนต์สตีเฟ่นส์เราสอนนักเรียนระดับ Key Stage 2 (อายุ 7-11 ปี) ด้วยสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น เป็นมิตร และเอาใจใส่ ที่จะพัฒนาการเรียนให้มีศักยภาพสูงสุด ประสานไปกับปรัชญาของโรงเรียนที่ผสานคุณลักษณะของตะวันออกและตะวันตกได้อย่างลงตัว เราใช้หลักสูตรของประเทศอังกฤษและ IPC ผสมผสานกันเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนนานาชาติ ที่จะได้รับการศึกษาที่ดีของตะวันตกและเด็กยังคงมีคุณสมบัติของวัฒนธรรมของไทย

นักเรียนจะได้ร่วมโครงการทัศนศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย และร่วมกับนักเรียนเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพฯ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น กิจกรรมเสริมหลักสูตรจะช่วยเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้สร้างมิตรภาพและพัฒนาด้านกีฬา ความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้เกี่ยวกับการบริการได้ดียิ่งขึ้น

ครูที่มีคุณภาพมาจากฝั่งตะวันตก และครูผู้ช่วย จะให้เด็กทุกคนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนา แนวคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความเสี่ยง และทักษะต่าง ๆ เพื่อจะประสบความสำเร็จ และมีความสามารถในการเรียนรู้เพื่อชีวิต เพื่อต่อยอดเป็นผู้นำทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ