• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > กระบวนการสมัครเรียน > ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

ค่าเล่าเรียนประจำปีการศึกษา 2565 - 2566
    ค่าเล่าเรียน    
ระดับชั้นเรียน ค่าเล่าเรียน/ปี เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
Nursery 190,590 77,800 58,350 58,350
KG.1-2 240,620 98,200 73,650 73,650
Year 1 - Year 2 338,340 138,160 103,620 103,620
Year 3 - Year 6 454,450 185,600 139,200 139,200
Year 7 - Year 9 474,900 194,000 145,500 145,500
Year 10 - Year 11 492,150 201,000 150,750 150,750
Year 12 - Year 13 510,000 260,250 260,250 -
  ค่าหอพัก
Full Boarding Fees
 
ระดับชั้นเรียน ค่าเล่าเรียน/ปี เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
Year 3 - Year 6 336,000 134,400 100,800 100,800
Year 7 - Year 9 336,000 134,400 100,800 100,800
Year 10 - Year 11 336,000 134,400 100,800 100,800
Year 12 - Year 13 336,000 134,400 100,800 100,800
  ค่าหอพัก
Weekly Boarding Fees
 
ระดับชั้นเรียน ค่าเล่าเรียน/ปี เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
Year 3 - Year 6 290,000 116,000 87,000 87,000
Year 7 - Year 9 290,000 116,000 87,000 87,000
Year 10 - Year 11 290,000 116,000 87,000 87,000
Year 12 - Year 13 290,000 116,000 87,000 87,000
  ค่าอาหาร
(Day students only)
ระดับชั้นเรียน ค่าเล่าเรียน/ปี เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
Nursery - KG. 25,400 10,160 7,620 7,620
Year 1 - Year 2 27,500 11,000 8,250 8,250
Year 3 - Year 6 29,200 11,680 8,760 8,760
Year 7 - Year 9 30,850 12,340 9,255 9,255
Year 10 - Year 11 30,850 12,340 9,255 9,255
Year 12 - Year 13 30,850 12,340 9,255 9,255
  English Support    
Year 5 - Year 6 90,000 36,000 27,000 27,000
Year 7 - Year 9 90,000 36,000 27,000 27,000