• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > กระบวนการสมัครเรียน > ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

ค่าเล่าเรียนประจำปีการศึกษา 2562 - 2563
    ค่าเล่าเรียน    
ระดับชั้นเรียน ค่าเล่าเรียน/ปี เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
Nursery 179,650 73,680 55,260 55,260
KG.1-2 226,800 93,000 69,750 69,750
Year 1 - Year 2 318,900 130,800 98,100 98,100
Year 3 - Year 6 445,500 182,800 137,100 137,100
Year 7 - Year 9 465,600 191,000 143,250 143,250
Year 10 - Year 11 482,050 198,000 148,500 148,500
Year 12 - Year 13 500,000 256,800 256,800 -
  ค่าหอพัก
Full Boarding Fees
 
ระดับชั้นเรียน ค่าเล่าเรียน/ปี เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
Year 3 - Year 6 325,000 130,000 97,500 97,500
Year 7 - Year 9 325,000 130,000 97,500 97,500
Year 10 - Year 11 325,000 130,000 97,500 97,500
Year 12 - Year 13 325,000 130,000 97,500 97,500
  ค่าหอพัก
Weekly Boarding Fees
 
ระดับชั้นเรียน ค่าเล่าเรียน/ปี เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
Year 3 - Year 6 280,000 112,000 84,000 84,000
Year 7 - Year 9 280,000 112,000 84,000 84,000
Year 10 - Year 11 280,000 112,000 84,000 84,000
Year 12 - Year 13 280,000 112,000 84,000 84,000
  ค่าอาหาร
(Day students only)
   
ระดับชั้นเรียน ค่าเล่าเรียน/ปี เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
Nursery - KG. 23,900 9,560 7,170 7,170
Year 1 - Year 2 26,000 10,400 7,800 7,800
Year 3 - Year 6 27,700 11,080 8,310 8,310
Year 7 - Year 9 29,350 11,740 8,805 8,805
Year 10 - Year 11 29,350 11,740 8,805 8,805
Year 12 - Year 13 29,350 11,740 8,805 8,805