• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > วิชา > คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

วิชาคอมพิวเตอร์ในระดับ KS3  

* การใช้ซอฟแวร์ Web browsers, Word Preocessors, Spreadsheets, การนำเสนอ, ระบบฐานข้อมูล และการเขียนเว็บไซด์] เพื่อพร้อมใช้งานได้จริง

* ใช้โปรแกรมภาษาเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ

* บทเรียนเกี่ยวกับกฎ Boolean logic [ตัวอย่างเช่น AND, OR หรือ NOT], เข้าใจการทำงานของตัวเลขแบบ binery

* บทเรียนเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ของระบบคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารไปยังระบบอื่น ๆ

* บทเรียนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ รวมถึงการป้องกันข้อมูลความเป็นส่วนตัว เข้าใจเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การติดต่อเชื่อมโยงกันของข้อมูล

* เข้าใจระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [LAN, WLAN AND WNA]

 

KG3 IGCSE

* ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ

* การใช้คอมพิวเตอร์อย่างอิสระ

* ทักษะการเพิ่มประสิทธิภาพของงานและบริบทต่าง ๆ

* ทักษะในการคิดวิเคราะห์ถึงผลกระทบของเทคโนโลโยนีในปัจจุบันและอนาคต วิธีการของการทำงาน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ จริยธรรมและมโนธรรม

* เทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหา

* ความสามารถในการแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้อย่างปลอดภัย และการฝึกความรับผิดชอบ