• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > 5LD investigated the difference between mass and weight in their IPC lesson

5LD investigated the difference between mass and weight in their IPC lesson

Jun 18 2024

นักเรียนชั้น Year 5LD ตรวจสอบถามแต่งต่างระหว่างมวลและน้ำหนักในคลาส IPC และหารือถึงวิธีที่พวกเขาทำการทดลอง เด็ก ๆ วัดวัตถุ 5 ชิ้นในห้องเรียนและชั่งน้ำหนักโดยใช้เครื่องวันและนิวตันเมตร โดยผลออกมาว่ามวลจะยังคงเท่าเดิมแต่น้ำหนักอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับปริมาณแรงโน้มถ่วง นักวิทยาศาสตร์ของเรายังค้นพบอีกว่ามวลในวัตถุคือ x 10 ของน้ำหนักเมื่อใช้นิวตันในการวัด