• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > ประถมศึกษา > หลักสูตรนานาชาติระดับประถมศึกษา

หลักสูตรนานาชาติระดับประถมศึกษา

ที่เซนต์สตีเฟ่นส์ การเรียนการสอนเป็นหัวใจหลักของทุกสิ่ง หลักสูตรระดับประถมศึกษาสนับสนุนวิสัยทัศน์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างและปลูกฝังวิชาการแบบสากล

หลักสูตร IPC แบ่งออกเป็น
Year 1 & 2 – Milepost 1
Year 3 & 4 – Milepost 2
Year 5 & 6 – Milepost 3

เส้นทางของการเรียนรู้สร้างความตื่นเต้น และมีหัวข้อเกี่ยวเนื่องกับโลกที่จะช่วยให้เด็ก ๆ มีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย  หัวข้อของการเรียนถูกออกแบบให้สอดคล้องกับการเรียนแบบส่วนตัวและเชื่อมโยงแต่ละวิชาให้ครอบคลุมจุดประสงค์ เช่น วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศิลปะ เทคโนโลยีและการออกแบบ สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ 

โดยวัตถุประสงค์หลักของการเรียนรู้คือการพัฒนาและช่วยให้เด็กพัฒนาการเรียนรู้
บทเรียน IPC แต่ละบทเรียนมีความเป็นเอกลักษณ์ที่จะช่วยให้นักเรียนรวบรวมคำถามและพัฒนาการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี แต่ละบทเรียนจะเริ่มต้นด้วย “บทเรียนแรก” ที่จะเชื่อมโยงและสร้างความตื่นเต้นกระตุ้นให้นักเรียนเก็บเกี่ยวความรู้ เพื่อวิเคราะห์ก่อนเริ่มเรียนจริง ตามด้วยการทำงานวิจัยและทำรายงาน เพื่อนำไปสู่ “บทเรียนสุดท้าย” ซึ่งเป็นบทสรุปของการเรียนในแต่ละหัวข้อ

วัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและตามหลักสูตรนานาชาติ เป็นส่วนประกอบหลักของหลักสูตร IPC ที่เซนต์สตีเฟ่นส์ กระตุ้นให้เด็กเรียนรู้เพื่อชีวิต เราเชื่อมั่นว่าคุณสมบัติเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่จะ “สร้างผู้นำที่ดีในอนาคต” ต่อไป