• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > การสนับสนุนนักศึกษา > ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

นักเรียนที่เข้าเรียนที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์ สตีเฟ่นส์ ถ้าพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ได้ดี ทางโรงเรียนจะมีครูที่สอนเฉพาะทางด้านภาษาอังกฤษ พวกเราเชือว่า ผู้ปกครองและคุณครูมีส่วนที่จะทำให้นักเรียนมีความสุข มีความคิดด้านบวกและประสบความสำเร็จในการเข้าเรียนที่โรงเรียน พวกเราจะทำให้เด็กรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย เมื่อพวกเขาอยู่ในห้องเรียน

ระดับประถมศึกษา

เด็กนักเรียนจะเรียนพื้นฐานด้านคำศัพท์ แกรมม่า การอ่านออกเสียง และการสะกดคำศัพท์ เนื้อหาการเรียนการสอนของโรงเรียนจะสนุก ซึ่งมีการสื่อสารระหว่างกัน และให้นักเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา

นักเรียนที่มีความสามารถที่จำกัดด้านภาษาอังกฤษจะต้องมุ่งเน้นด้านภาษาเฉพาะทาง ของวิชาที่พวกเขาเรียน นักเรียนจะดูตัวอย่างและรวบรวมคำศัพท์และภาษารูปแบบ ได้จากการเรียนหลักของพวกเขา นักเรียนจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้น และสามารถเข้าใจในวิชาที่เรียนมากขึ้น