• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > มัธยมศึกษาตอนปลาย > บุคคลสังคมและการศึกษาด้านสุขภาพใน Key Stage 5

บุคคลสังคมและการศึกษาด้านสุขภาพใน Key Stage 5

วิชา PSHE ระดับชั้น Year 12 และ Year 13 มุ่งเน้นไปยังการเรียนระดับสูง นักเรียนระดับช้น Year 12 จะมีการเรียน IELTS ในทุกสัปดาห์ เช่นเดียวกับการศึกษาระดับ AS Level และเป้าหมายของการสอบเพื่อดูทักษะการเรียน ต่อยอดไปถึงระดับสูงจนถึงการทำงาน เด็กนักเรียนระดับชั้น Year 13 จะเรียน PSHE ในเทอม 1 เพื่อเตรียมตัวการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย และพบกับอาจารย์ส่วนตัวหรือหัวหน้า Sixth Form

นอกจากนี้ยังมีการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์เพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย ตามพื้นฐานการเตรียมตัวจากประเทศอังกฤษบนพื้นฐานของการจัดการตนเองในอนาคตในเดือนตุลาคม นักเรียนระดับชั้น Year 13 เมื่อเตรียมตัวสำหรับระดับมหาวิทยาลัย เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิต ในเทอมที่ 2 ตามหลักสูตรของการวิเคราะห์เพื่อประเมิณทักษะของพวกเขา การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของ SAT เพื่อสนองความต้องการของเด็กนักเรียน Sixth Form