• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Year 5HC Assembly - 'Cloud Tea Monkeys'

Year 5HC Assembly - 'Cloud Tea Monkeys'

Sep 28 2022

นักเรียนชั้น Year 5HC โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) สนุกสนานไปกับการแสดงของชั้นเรียน เด็ก ๆ ทำการแสดงละครจากนิยายเรื่อง 'Cloud Tea Monkeys' โดย Elspeth Graham ซึ่งได้อ่านและเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ในสถานที่ห่างไกลจากบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนร่วมกันทำงาน เลือกบทบาท และฝึกฝนในชั้นเรียน เพื่อแสดง ร้องเพลงและเต้นรำให้เพื่อน ๆ และผู้ปกครองระดับชั้น Primary ดูด้วยความสนุกสนาน