• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Year 3DM assembly - Charlie and the Chocolate Factory

Year 3DM assembly - Charlie and the Chocolate Factory

Mar 01 2022

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ นักเรียนชั้น Year 3DM โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) แสดงละครจากแรงบันดาลใจในหนังสือเรื่อง Charlie and the Chocolate Factory โดย Roald Dahl และได้นำผลงานจากวิชาภาษาอังกฤษมาแสดงเป็นตอนจบของเรื่องในเวอร์ชั่นของพวกเขาเอง