• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Year 3 BYOD Coffee Morning

Year 3 BYOD Coffee Morning

Feb 04 2021

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ ผู้ปกครองของนักเรียนชั้น Year 3 ได้รับเชิญให้เข้าร่วม Coffee Morning เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย Bring Your Own Device ของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชั้น Year 3 ใช้ประโยชน์จาก BYOD ในการเรียนรู้ Miss Tiane และ Miss Kay แบ่งปันข้อมูลที่สำคัญและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ปกครองในการตั้งค่าอุปกรณ์ของนักเรียน กิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดีและตอนนี้ทุกคนมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ในการทำอุปกรณ์ของตัวเองมาโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้