• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > What a Wonderful World - Year 6AS assembly

What a Wonderful World - Year 6AS assembly

Sep 13 2022

นักเรียนชั้น Year 6AS โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) ได้ทำการแสดงผลงานในงานประชุมของนักเรียนระดับ Primary เป็นครั้งแรกของปีการศึกษานี้ นักเรียนอภิปรายสิ่งที่พวกเขาเรียนในหัวข้อ 'What a Wonderful World' ทั้งยังโชว์ปฏิทินที่ทำขึ้นในช่วงแรก ๆ ของการเรียนหัวข้อนี้ รวมถึงสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและระดับชั้นของโลก นักเรียนตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ เพื่อแสดงในการประชุมครั้งนี้มาก ซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจอย่างยิ่ง