• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Congratulations to Emily, Year 5

Congratulations to Emily, Year 5

Aug 02 2022

ขอแสดงความยินดีกับ Emily นักเรียนชั้น Year 5 โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเต้น ประเภท Jazz Duo Public จากการแข่งขัน ATOD International Dance 2022 ณ โรงละครอักษรา