• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > Ks3imyc > KSM ยินดีต้อนรับ

KSM ยินดีต้อนรับ

ดิฉันภูมิใจที่ได้มาดูแลนักเรียน Year 7, 8 และ 9 และได้รับความร่วมมืออันดีจากผู้ปกครองที่จะพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการเข้าสังคมของนักเรียน พวกเราจะสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองว่าบุตร-หลานของท่านจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีความสุข
 
การที่มีจำนวนนักเรียนไม่มากในแต่ละห้องจะทำให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่และสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนในทุกระดับชั้น ครูติวเตอร์จะดิฉันเองจะได้ดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลทำให้ทราบความต้องการของเด็ก ทราบข้อดีของนักเรียนแต่ละคน ทีมที่ดูแลนักเรียนมีความมั่นใจและมีความเป็นมืออาชีพและยังมีประสบการณ์สูง เราจะสื่อสารกับผู้ปกครองและผู้ดูแลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเราได้รับฟังและเคารพความคิดเห็นของนักเรียนแต่ละคน
 
เราหวังว่าผู้ปกครองจะให้ความร่วมมือสื่อสารกับติวเตอร์ประจำระดับชั้นและ Key Stage Manager ในคำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับบุตรหลานของท่านซึ่งเรายินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี