• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > วิชา > วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น KS 3 ประกอบไปด้วย 3 วิชา ผ่านการเรียนตลอด 3 ปี เพื่อให้นักเรียนพัฒนาและมีความเข้าใจในหัวข้อที่เรียน

การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ KS 3 นักเรียนจะได้ทำการทดลองเหมือนนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะต้องมีคำถามและหาเหตุผลของทฤษฎีนั้นๆ เพื่อพัฒนาตามหลักความเข้าใจของนักวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะได้เรียนและตรวจสอบเพื่อให้เข้าใจในหลักการและทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์