• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > วิชา > ภาษาและวัฒนธรรมไทย

ภาษาและวัฒนธรรมไทย

วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำหรับ Key Stage 3 จะปูพื้นฐานให้เด็กได้พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาไทย เพื่อเปิดโลกทัศน์ความรู้และภูมิใจกับวรรณกรรมไทย และเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับการสอบ IGCSE ในระดับ Key Stage 4

ตลอดปีการศึกษา นักเรียนของเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ จะมีโอกาสได้ประสบการณ์ในการเข้าร่วมการเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมหลัก คือ ไหว้ครู ลอยกระทง วันพ่อ และวันสงกรานต์