• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > วิชา > ดนตรี

ดนตรี

ดนตรีคือภาษาที่เป็นนามธรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาใช้ทั่วโลก การศึกษาดนตรีชั้นสูงถูกหลอมรวมให้กับเด็กนักเรียนที่รักในด้านดนตรีและมีพรสวรรค์ เพื่อสร้างความมั่นใจ พัฒนาและเพื่อให้เด็กนักเรียนประสบความสำเร็จ นักเรียนที่จะประสบความสำเร็จ นักเรียนต้องพัฒนาความเข้าใจด้านดนตรีก่อน ทั้งในด้านการเขียนและการฟังเพื่อเป็นนักดนตรีที่ประสบความสำเร็จ

วิชาดนตรีของ KS 3 นักเรียนทุกคนจะได้ฟัง ตรวจสอบและประเมิณคุณค่าช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ รูปแบบ ประเพณี รวมไปถึงผลงานของนักประพันธ์และการเรียนร้องเพลงที่นักดนตรีเรียนรู้ที่จะร้องเพลงโดยเสียงของพวกเขา การแต่งเพลงของพวกเขา มีโอกาสเรียนรู้เครื่องดนตรีต่างๆ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีโอกาสพัฒนาการเรียนดนตรีในด้านต่างๆ เข้าใจและศึกษาการแต่ง ผลิตและสื่อสารเพลง รวมไปถึงโครงสร้างและสัญลักษณ์ทางดนตรี