• English
  • ภาษาไทย
Home > นอกหลักสูตร > บริการ

บริการ

Community Service ในระดับประถมศึกษา

ในแต่ละปีนักเรียนจะได้ทำงานร่วมกับองค์กรที่หลากหลายในแต่ละปีการศึกษา พวกเขาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าที่ท้าทายมากขึ้นสำหรับการเริ่มเรียนใน ระดับประถม เห็นอกเห็นใจมากขึ้น โต้ตอบ มีส่วนร่วมและสะท้อนให้เห็นมากขึ้น นักเรียนของเราทำงานร่วมกับหลากหลายองค์กรรวมไปถึง องค์กรที่เกี่ยวกับสัตว์ เด็กพิการจนไปถึงโรงเรียนที่ลำบาก

Community Service ในระดับมัธยมศึกษา

Community Service ของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จะสอดคล้องกับการเรียน หลักสูตร PSHE ซึ่งเด็กนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาจะทำงานร่วมกับองค์กรเพื่อสังคม ซึ่งทำให้เด็กนักเรียนมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับองค์กรเพื่อสังคม เด็กนักเรียนทำงานร่วมกับโรงเรียนน้องของเรา โรงพยาบาลพระบาทน้ำพุ, จังหวัดลพบุรี บ้านเด็กอ่อนรังสิตและบ้านพักคนชราบางแค