• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > วิชา > ภูมิศาสตร์

ภูมิศาสตร์

รร. นานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ สอนวิชาภูมิศาสตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนและสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย อังกฤษ และประเทศอื่น ๆ เราใช้การผสมผสานระหว่างบทเรียน ให้นักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัด ทำงานกลุ่ม แก้ไขปัญหา และจำลองสถานการณ์สมมุติ มีการใช้สื่อการสอนหลากหลายทั้ง หนังสือ บทความในนิตยสาร แผนที่ ภาพภูมิศาสตร์ คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

ในระดับ Key Stage 3 ใช้หลักสูตรของประเทศอังกฤษ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทักษะทางด้านภูมิศาสตร์ หลากหลายของแต่ละประเทศ เทคนิคการก่อนสร้างและวิวัฒนาการของธรณีวิทยา สภาพภูมิอากาศ ระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงของประชากร การกระจายของเศรษฐกิจและการพัฒนา โลกาภิวัฒน์ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากร