• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > วิชา > ภาษาจีน

ภาษาจีน

นักเรียนระดับชั้น KS3 ทุกคนจะเรียนภาษาจีนเพิ่มอีกหนึ่งวิชา วิชาภาษาจีนของโรงเรียนจะช่วย พัฒนาด้านการพูด การอ่าน การฟัง และการเขียน และการเรียนการสอนเหล่านี้จะช่วยในเรื่องการมั่นใจ ในสื่อสารภาษาอื่นๆ นักเรียนจะพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของภาษาจีน