• English
  • ภาษาไทย
Home > News > Ceremony of Remembrance

Ceremony of Remembrance

Dec 02 2016

งานแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) จัดงานถวายความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยมี คณะครู นักเรียน บุคคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองเข้าร่วมงานเพื่อแสดงความไว้อาลัยและแสดงความเสียใจในการสูญเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผู้เป็นกษัตริย์ของประชาชน และเป็นที่เคารพนับถือของทุกชาติ